Over dit inspraakplatform

Algemeen

Over het inspraakplatform

Op het inspraakplatform kan je online participeren in allerlei projecten in Halle. Zo kunnen we samen bouwen aan de toekomst van Halle. Daarnaast bundelen we alle projecten, nieuwtjes en activiteiten waarbij we rekenen op de hulp van onze inwoners. Dus ook die van jou!

Hoe kan ik meedoen? Participeren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: je idee delen, mee debatteren, een bevraging invullen, deelnemen aan een poll, stemmen, als lid van het Stadspanel, ... en zoveel meer.

Registreer je op het platform en laat je ideeën en bedenkingen na bij de projecten die jou interesseren.

Registreren kan eenvoudig met je Hoplr-account of met je naam en e-mailadres. Enkel je voornaam en naam zijn zichtbaar voor de andere bezoekers van het platform.

Meer informatie nodig? Wil je het platform gebruiken? Heb je vragen of feedback?

 • Voor inhoudelijke vragen contacteer je het communicatieteam via communicatie@halle.be.
 • Voor meer technische vragen (bvb. problemen bij registratie of inloggen) contacteer je Hoplr via support@hoplr.com.

Wat is het burgerbudget?

De stad voorziet 200.000 euro om projecten van inwoners te ondersteunen. Met het Burgerbudget kan je een subsidie aanvragen om projecten voor, door en met Hallenaren te realiseren. Op dit platform kan je de verschillende fases opvolgen, aanvragen indienen, stemmen en reageren op de voorstellen en je kandidaat stellen voor de burgerjury.

Meer info over het burgerbudget vind je op www.halle.be/burgerbudget.

Wat is het Stadspanel?

Aan de hand van het Hals Stadspanel, wil het stadsbestuur inwoners meer betrekken bij het beleid. Het panel bestaat uit ongeveer 500 Halse burgers die we een drietal keer per jaar bevragen over belangrijke thema’s.

Op deze manier willen we polsen naar wat leeft in onze stad en wat de mening is over belangrijke onderwerpen zoals dienstverlening, mobiliteitsvraagstukken en sport- & cultuurinitiatieven. Het Stadspanel is niet enkel een klankbord, maar ook een inspiratiebron voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Wat houdt uw deelname in?

Stad Halle bevraagt het panel driemaal per jaar over een nieuw Hals thema. Het beantwoorden van de bevraging duurt telkens zo’n 10 minuten. Deelnemen kan digitaal, telefonisch of per post. Voor de bevraging werkt de stad samen met een externe partner. Uw deelname is steeds anoniem en vrijwillig.

Kwaliteit van het panel

Wie maken deel uit van het Stadspanel?

Het Stadspanel bestaat uit zo’n 500 inwoners van groot-Halle. Bij de samenstelling van het panel streven we naar een waarheidsgetrouwe representatie van de gehele bevolking. De 500 panelleden werden willekeurig geselecteerd door middel van steekproeftechnieken, met aandacht voor de huidige verdeling van de bevolking.

Panelleden die niet deelnemen aan ofwel de eerste vragenlijst waarvoor ze worden uitgenodigd, ofwel twee vragenlijsten na elkaar, worden automatisch uitgeschreven. U kunt zich ook op eigen initiatief uitschrijven, lees daarvoor verder onder 'Waar kunt u zelf met uw vragen terecht?'. Bij volgende bevragingen gaan we op zoek naar vervangers om steeds een panel van 500 burgers te kunnen bevragen.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden?

Burgers worden per brief uitgenodigd voor een bevraging. Bij elke bevraging sturen we drie brieven uit: één initiële uitnodiging, één herinnering en één herinnering met bijgesloten vragenlijst op papier. Burgers die de vragenlijst reeds hebben ingevuld zullen zo min mogelijk een eerste en tweede herinnering krijgen. Dit is echter afhankelijk van het moment van invullen en de druk van de brieven.

Na afloop van een bevraging brengen we de resultaten samen en verwerken we deze. Deze publiceren we via onze website, Facebookpagina en Onze Stad App. Vervolgens gaat het stadsbestuur met de resultaten aan de slag voor het uitwerken van nieuwe beslissingen of om het bestaande beleid bij te sturen.

Waar kunt u zelf met uw vragen terecht?

Voor vragen omtrent de vragenlijst, gegevensverwerking, uw uitschrijving of voor andere technische vragen, kunt u bij onze externe partner terecht via support@hoplr.com.

Voor vragen omtrent het beleid kunt u bij ons terecht via communicatie@halle.be.

Privacy

Wat zijn uw rechten als panellid?

Uw deelname aan het panel is steeds op vrijwillige basis. Dat betekent dat u zich op elk moment kan uitschrijven, de deelname kan stopzetten of kan aangeven dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden.

De verzameling en verwerking van gegevens gebeurt steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, oftewel GDPR. Als respondent kan u ons op ieder moment verzoeken uw gegevens door te geven, aan te passen of te wissen. Wij gaan hier steeds zonder onredelijke vertraging op in voor zover dit praktisch mogelijk is.

U kunt gebruik maken van deze rechten door te mailen naar support@hoplr.com.

Waar stemt u mee in door deel te nemen aan de enquête?

Bij deelname aan een vragenlijst wordt u steeds gevraagd uw toestemming te geven bij het verwerken van uw gegevens. Daarmee verklaart u dat u:

 • de uitleg over de aard van de vragen die tijdens de bevraging zullen worden aangeboden, heeft gekregen en dat u de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen;
 • ouder bent dan 16 jaar;
 • volledig uit vrije wil deelneemt aan deze bevraging;
 • Hoplr de toestemming geeft om de resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren, te verwerken en anoniem te rapporteren;
 • op de hoogte bent van de mogelijkheid om uw deelname aan deze bevraging op ieder moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden;
 • weet dat niet deelnemen op geen enkele manier negatieve gevolgen heeft;
 • weet dat u op vraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen nadat de bevraging is afgerond en de resultaten bekend zijn;
 • weet dat Hoplr de verantwoordelijke eenheid is met betrekking tot gegevensverzameling en -verwerking in het kader van het onderzoek;
 • weet dat Hoplr u meer informatie kan verschaffen over de bescherming van uw persoonlijke informatie;
 • op de hoogte bent van de inhoud van de studie;
 • weet dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op de rechtsgronden voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR);
 • weet dat u met al uw vragen terecht kan op het mailadres support@hoplr.com;
 • weet dat uw identiteit op geen enkele manier bij de verwerking van de resultaten kan worden achterhaald;
 • weet dat alle gegevens die u zouden kunnen identificeren, gescheiden worden van de overige antwoorden.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Om het Stadspanel samen te stellen en de geselecteerde burgers een uitnodigingsbrief te versturen, maken wij gebruik van persoonsgegevens als naam, achternaam, adres. Deze persoonsgegevens worden verder nooit gekoppeld aan de resultaten van een bevraging. Bevragingen verlopen dus steeds anoniem.

Bij deelname vult u ook andere persoonsgegevens in zoals:

 • woonplaats
 • geslacht
 • leeftijd
 • burgerlijke staat
 • gezinssituatie
 • opleidingsniveau
 • inkomen
 • migratieachtergrond

Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om de resultaten uit het onderzoek te koppelen aan socio-demografische verdelingen. Anderzijds is deze informatie belangrijk om te kunnen verifiëren dat de steekproef de bevolking weerspiegelt.

Tot slot polsen wij in de bevragingen naar uw meningen en ervaringen rond bepaalde thema’s. Deze worden samen met de persoonsgegevens geanonimiseerd en geaggregeerd, verwerkt, bewaard en uiteindelijk gepubliceerd. De resultaten hieruit dragen steeds direct bij aan het onderzoek.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De verzamelde persoonsgegevens worden door onze externe partner bewaard tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van het Stadspanel. Zolang u zich niet uitschrijft of uitdrukkelijk vraagt om deze gegevens te wissen, bewaren wij deze gegevens voor latere bevragingen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Onze externe partner bij dit Stadspanel, Hoplr, staat in voor de bescherming van uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet gedeeld met commerciële derden. Het is mogelijk dat de geanonimiseerde gegevens gebruikt worden in het kader van academisch onderzoek. Gepubliceerde resultaten zijn steeds geanonimiseerd en geaggregeerd.

Als digitaal buurtnetwerk heeft Hoplr uitgebreide ervaring met het veilig houden van data. Daarvoor is ze conform AVG of GDPR en onderneemt ze acties om misbruik te voorkomen en detecteren.

Bekijk https://www.hoplr.com/privacy voor meer informatie over de manier waarop Hoplr met gegevens omgaat.

arrow_upward